Snimanje kanalizacije

Vodoinstalaterski servis

060/428 46 22 Beograd
Ocena 4.75/213
Radimo 24h dnevno - 7 dana u nedelji - 365 dana u godini

Da bi različiti problemi koji se tiču funkcionisanja kanalizacionog sistema u objektima različite površine i namene bili profesionalno otklonjeni, biće potrebno da vodoinstalater izvrši i snimanje kanalizacije. U principu se ta usluga preporučuje kako bi problem bio otkriven, odnosno da bi kanalizacioni sistem i mreža uopšte funkcionisao optimalno.

Na taj način će vodoinstalater biti u prilici da proceni gde se nalaze blokade u kanalizacionim cevima, što će i te kako imati pozitivan uticaj na postupak koji se odnosi na odgušenje kanalizacije. Naime, u tom slučaju će postupak odgušenja biti mnogo brže i kvalitetnije urađen. Takođe će snimanje kanalizacije pružiti majstoru mogućnost da vidi gde je došlo do oštećenja na kanalizacionim cevima. Naravno posle toga će moći i ta oštećenja mnogo uspešnije da otkloni. 

Svakako bi klijenti trebalo da imaju na umu da je u pitanju dodatna dijagnostička metoda, koja i te kako pomaže majstoru da sa uspehom konkretni problem otkloni. A uz to i da stekne uvid u stanje cevi, te da eventualno izvrši i njihovo ojačanje na delovima, na kojima je to potrebno.

Kada je potrebno snimanje kanalizacije?

Treba odmah napomenuti da vodoinstalateri neće preporučiti da bude izvršeno snimanje kanalizacije ukoliko za tim ne postoji realna potreba. 

Naravno da kada vrše odgušenje kanalizacije u nekom stanu ili kući, odnosno u okviru vertikala zgrada ili u fabrikama, te uopšteno u poslovnom ili bilo kom drugom prostoru, majstori se trude da na osnovu lične procene tu uslugu izvrše. Obično su oni u mogućnosti da to učine ukoliko zaprljanje nije naročito obimno, odnosno ako do začepljenja u kanalizacionom sistemu nije nastalo mnogo daleko od odvoda. 

U tom slučaju će vodoinstalater izbeći da klijentu preporuči snimanje kanalizacije, jednostavno zato što u principu ta usluga u konkretnom slučaju nije neophodna. 

Potrudiće se izabrani manstor da odgušenje kanalizacije izvrši ručno ili mašinski, što sve u principu zavisi od toga kako je on celokupnu situaciju procenio, to jest stanje kanalizacionih cevi procenio i kako na osnovu svog iskustva smatra da bi na najbolji mogući način mogao taj problem da reši. 

Ipak, postoje situacije kada je potrebno snimanje kanalizacije. Kao što je ranije napomenuto, ta dijagnostička metoda se koristi ukoliko postoji blokada u kanalizacionim cevima, odnosno ako je začepljenje mnogo daleko od početka, to jest od odvoda. Takođe, snimanje kanalizacije se preporučuje i ako postoji sumnja na naprsle cevi, odnosno na bilo kakva oštećenja koja ne mogu da se uoče sa spoljne strane. 

Sem toga, treba naglasiti i da kada je potrebno izvršiti lociranje kanalizacionih cevi, takođe vodoinstalateri preporučuju upravo tu uslugu. 

Zahvaljujući mikro kamerama, uz čiju primenu se vrši profesionalno snimanje kanalizacije, biće vrlo lako i brzo utvrđeno gde se nalaze defekti u cevovodu. Na taj način će majstor svakako značajno da uštedi vreme, ali će isto tako biti izbegnuto potpuno nepotrebno otkopavanje kanalizacionih cevi, kako bi bilo utvrđeno gde je došlo do konkretnog defekta. 

Kako popraviti oštećene kanalizacione cevi?

U slučaju da postoji sumnja na oštećenje kanalizacionih cevi, klijenti bi trebalo da budu spremni na to da će vodoinstalater preporučiti da bude izvršeno profesionalno snimanje kanalizacije. Sve to se preporučuje upravo da bi on mogao sa većom sigurnošću i mnogo lakše, odnosno brže da utvrdi gde je došlo do oštećenja cevi. Upravo to je vrlo važno za blagovremenu reakciju, jer će vodoinstalater posle detektovanja moći i u najkraćem roku da taj problem na kanalizacionoj cevi reši i osposobi celokupan sistem za buduće funkcionisanje.

Podrazumeva se da će majstor na osnovu rezultata snimanja da izvrši procenu, te da odmah posle toga i informiše klijenta o tome da li konkretnu cev može da zakrpi ili će biti potrebno da je u potpunosti zameni. Svakako da to utiče ne samo na cenu konkretne usluge, nego i na vreme koje potrebno za njeno izvršenje. 

Zašto je snimanje kanalizacije bitno za odgušenje?

Samo u određenim situacijama je potrebno izvršiti snimanje kanalizacije ukoliko je došlo do zagušenja. A obično je nepisano pravilo da vodoinstalateri tu uslugu preporučuju ukoliko postoji sumnja da je do začepljenja došlo na određenoj udaljenosti od odvoda. 

Isto tako će ta usluga njima pomoći da mnogo brže dođu do informacije o tome na kom mestu je došlo do začepljenja, a svakako će tokom snimanja kanalizacionog sistema biti utvrđeno i stanje cevi. 

Sve to će i te kako doprineti mnogo boljem radu samog sistema, jednostavno zato što će vodoinstalater da se potrudi da zakrpi određenu cev, odnosno da je osposobi za dalji rad, pa ako je potrebno i da je u celosti zameni. 

Kada je potrebno kontrolno snimanje kanalizacije?

Postoje slučajevi kada snimanje kanalizacije nije dovoljno da bi vodoinstalater bio u potpunosti siguran da je određeni problem rešio na najbolji mogući način. 

A u većini slučajeva majstor tada klijentu preporučuje i da bude izvršeno kontrolno snimanje. Ustvari on na taj način želi da se uveri da je u potpunosti određeni problem sanirao i dalje za buduće funkcionisanje osposobio celokupan kanalizacioni sistem u određenom objektu.

Kontrolno snimanje kanalizacije je neophodno u situacijama kada vodoinstalater nije potpuno siguran da je određeni problem potpuno rešen. Iako snimanje kanalizacije pruža uvid u stanje cevi, kontrolno snimanje je dodatna mera koja omogućava potpunu proveru i eliminaciju svake sumnje u ispravnost sistema.

Vodoinstalater će preporučiti kontrolno snimanje kanalizacije kako bi se uverio da je problem rešen na najbolji mogući način i da nema potencijalnih problema koji bi mogli da se pojave u budućnosti. Ovim postupkom vodoinstalater želi da garantuje klijentu da je problem potpuno rešen i da je kanalizacioni sistem u objektu osposobljen za nesmetano funkcionisanje u budućnosti. Kontrolno snimanje kanalizacije pruža detaljan uvid u stanje cevi i omogućava vodoinstalateru da identifikuje eventualne nedostatke ili problematična područja koja bi mogla izazvati probleme u budućnosti. Ova dodatna provera je posebno važna u situacijama kada je rešavanje problema kompleksno ili kada postoji sumnja da je problem samo delimično rešen.

Klijent može biti siguran da će kontrolno snimanje kanalizacije pružiti sveobuhvatan uvid u stanje sistema i potvrditi da su sve nedostatke ili problemi uspešno otklonjeni.

Usluga koja se može smatrati novijom, posmatrano istorijski, svakako je i snimanje kanalizacije. Sve to kažemo zato što ranije ona nije bila u opticaju, tako da bi vodoinstalater jednostavno na osećaj, što bi se reklo, vršio odgušenje kanalizacije. I zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, ali i znanju, mnogi majstori su prilično lako pronalazili deo kanalizacionog sistema u okome je došlo do problema sa funkcionisanjem.

Ali je danas i u ovom životnom segmentu zastupljena tehnologija, sa ciljem da što šta olakša ljudima. Tako je i sa ovom uslugom.

Dobro je prisetiti se i da je ranije je odčepljivanje kanalizacije vršeno isključivo ručnim sajlama, a sada su u upotrebi i namenska vozila za odgušenje kanalizacije pod pritiskom. 

Kada je u pitanju pomenuta usluga, ona ima za cilj da na prvom mestu olakša majstorima da izvrše odgušenje kanalizacije. Zatim će zahvaljujući mikro kamerama, koje se kreću kroz kanalizacionu cev, oni vrlo jasno videti gde je došlo do problema, te će tako moći i brže i efikasnije da konkretni problem otklone. 

Odgušenje kanalizacije - hitne intervencije 

Ono što je vrlo korisno za sve klijente i što bi svako, ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, svakako trebalo da zna jeste da vodoinstalater nudi hitne intervencije, kada je u pitanju i odgušenje kanalizacije. A ustvari to znači da u apsolutno bilo koji je doba noći, ali dana, te u dane vikenda i praznicima, odabrani vodoinstalater u roku od sat vremena po dobijanju poziva od klijenta izlazi na teren. Tamo će kao prvo utvrditi da li je potrebno da bude izvršeno snimanje kanalizacije ili može odmah da izvrši njeno odgušenje. 

 

Odluka ovog majstora u svakom slučaju zavisi od stanja cevi, odnosno od nivoa zaprljanja.

S obzirom na to da su u pitanju hitne intervencije, to je vrlo verovatno da će vodoinstalater snimanje kanalizacije, ako je potrebno, zakazati za sutradan ili za neki naredni dan, prosto zato što ta usluga ipak ne može da se svrsta u hitne intervencije. Ali ako bude mogao, on će na licu mesta da izvrši odgušenje kanalizacije, bilo ručno ili mašinski. Tom prilikom će ili koristiti ručnu sajlu za otčepljenje kanalizacije ili namenska vozila za odgušenje pod pritiskom.

Snimanje kanalizacionih cevi 

Ova usluga se smatra svojevrsnom dijagnostičkom metodom. Usluga dijagnostike je namenjena najpre olakšavanje celokupnog postupka odčepljivanjeakanalizacionih cevi. Naime, vodoinstalater će klijentima predložiti da bude izvršeno snimanje kanalizacije onda, kada ne može lako da pronađe gde je došlo do začepljenja, odnosno ako smatra da je došlo čak i do određenog oštećenja cevi. 

 

Konkretna usluga se vrši uz primenu takozvanih mikro kamera, koje pokazuju jasno majstoru gde je došlo do problema i pomažu mu da izvrši mnogo lakše odgušenje kanalizacije. Isto tako, snimanje kanalizacije pomaže majstoru i da pomogne da otkloni eventualni kvar na cevima, koji tom prilikom uoči. 

Ukoliko to bude bilo potrebno, majstor može predložiti da bude izvršeno čak i kontrolno snimanje kanalizacionog sistema. Obično se ta usluga preporučuje, kako bi bilo sa sigurnošću utvrđeno da je problem sa začepljenim kanalizacionim cevima otklonjen, odnosno da je konkretna cev u potpunosti zakrpljena i osposobljena za dalji rad bez ikakvih smetnji.

Kako u praksi izgleda odgušenje kanalizacije?

Podrazumeva se da je najjednostavnija opcija ona, koja podrazumeva da majstor izađe na teren, te da u najkraćem mogućem roku otkloni začepljenje kanalizacionog sistema, bilo ručno ili mašinski. Međutim, svi smo i te kako svesni da je to praktično idealna situacija i da se retko kada može sresti u praksi. 

 

U suštini, odgušenja kanalizacije nije uopšte toliko jednostavan proces, kao što možda nekome ko posmatra sa strane izgleda. Vodoinstalater na prvom mestu mora da na osnovu određenih detalja odluči da li smatra da je bolje da bude izvršeno ručno odgušenje kanalizacije ili mašinsko. A odmah posle toga će da donese i odluku o tome da li je potrebno da bude izvršeno snimanje kanalizacionih cevi ili ne. 

Da nijedan klijent ne bi bio zbunjen, majstor će ga obavestiti o tome da je predložio uslugu snimanja kanalizacionog sistema zato što nije bio u mogućnosti da brzo i jednostavno utvrdi gde je nastao problem sa funkcionisanjem kanalizacione cevi, to jeste gde se javilo začepljenje. Upravo će majstoru snimanje kanalizacionih cevi pomoći u tome da utvrdi u kom delu sistema je došlo do poteškoće u funkcionisanju. A sve to će dovesti i do mnogo bržeg odgušenja kanalizacionih cevi u konkretnom slučaju. 

Vlasnicima određenog prostora će naravno biti predočeno sve to na vreme, kako ne bi bili zbunjeni odlukom vodoinstalatera da bude izvršena i ova dodatna usluga. Podrazumeva se da ona svakako utiče i na cenu, koja je predviđena za odgušenje kanalizacije u konkretnom prostoru. Upravo iz tog razloga majstor je u obavezi da svakog klijenta unapred o tim detaljima informiše. 

Još treba dodati i to da može biti zahtevano kontrolno snimanje kanalizacije. U principu se ta usluga predlaže samo onda, kada vodoinstalater nije u potpunosti siguran da je konkretni problem rešio sa uspehom.